ഫിലിപ്പ് സിജി

Philip Sigi
കഥ: 1
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 1

കൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശിയായ ഫിലിപ് സിജി. 'കടം കഥ' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥാകൃത്ത്‌

Philip Sigi