പാർവ്വതി നെന മൗലി

Parvathy Nena Mauli
പാർവ്വതി നേനാ മൗലി