നവീൻ നജോസ്

Naveen Najose
നവീൻ നാജൂസ്, അസിസ്റ്റന്റ് ക്യാമറ