മുരളി കൃഷ്ണൻ

Murali Krishnan
Murali Krishnan
സംഗീതം നല്കിയ ഗാനങ്ങൾ: 2

മറിയം വന്ന് വിളക്കൂതി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു.