മുൻഷി പരമുപ്പിള്ള

Munshi Paramu Pilla
കഥ: 1
സംഭാഷണം: 4
തിരക്കഥ: 2