മധു മൂർത്തി

Madhu Moorthy

ഓപ്പറേഷൻ ജാവയുടെ സംവിധായകൻ തരുൺ മൂർത്തിയുടെ പിതാവാണ്.