സ്നേഹം സർവസാരം

സ്നേഹം ഉം ഉം ഉം സർവസാരം ഉം ഉം ഉം
പാവം കവിയുടെ മോഹം വെറും
മോഹം മോഹം വ്യാമോഹം

സ്നേഹം ഉം ഉം ഉം സത്യസാരം ഉം ഉം ഉം
മോഹാന്ധകാരത്തിലുദിക്കും
ഈ മോഹനമാം സുരതാരം
മണ്ണിൽ പാഴ്ച്ചെളി വിണ്ണിലെ നന്ദന
സുന്ദരമലർവ്വനമാക്കീടാൻ(2)
മനുഷ്യജീവനു ദൈവം  നൽകിയ
മന്ത്രമോതിരം സ്നേഹം

മരണം വന്നാൽ ചീഞ്ഞു നശിക്കും
മാംസവും എല്ലും മജ്ജയുമായ്‌(2)
പാംസുവിലലിയും മർത്ത്യൻ പണിയും
ശാശ്വതസത്യം സ്നേഹം സ്നേഹം
ശാശ്വത സ്വർഗ്ഗം സ്നേഹം

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
sneham sarvasaaram

Additional Info