പറയാത്ത മൊഴികൾ തൻ

പറയാത്ത മൊഴികൾ‌തൻ
‍ആഴത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയ്

പറയുവാനാശിച്ചതെല്ലാം
നിന്നോടു പറയുവാനാശിച്ചതെല്ലാം
ഒരുകുറി പോലും
നിനക്കായ് മാത്രമായ്
ഒരു പാട്ടു പാടാൻ നീ ചൊന്നതില്ല
പറയാം ഞാൻ ഭദ്രേ,
നീ കേൾക്കുവാനല്ലാതെ
ഒരു വരി പോലും പാടിയില്ല...

തളിരടി മുള്ളേറ്റു
നൊന്തപോലെ
മലർപുടവത്തുമ്പെങ്ങോ തടഞ്ഞപോലെ
വെറുതേ... വെറുതെ നടിക്കാതെൻ
അരികിൽ നിന്നൂ
മോഹിച്ചൊരു മൊഴി കേൾക്കാൻ നീ കാത്തു നിന്നൂ

(പറയാത്ത)

തുടുതുടെ വിരിയുമീ ചെമ്പനീർപുഷ്‌പമെൻ
ഹൃദയമാണതു നീ
എടുത്തു പോയി
തരളമാം മൊഴികളാൽ വിരിയാത്ത സ്നേഹത്തിൻ
പൊരുളുകൾ നീയതിൽ
വായിച്ചുവോ

(പറയാത്ത)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
3
Average: 3 (1 vote)
Parayaatha mozhikal than

Additional Info