മലരല്ലേ

മലരല്ലേ

മ്ഹ്

മലർമധുവല്ലേ

മ്ഹ്

പ്രഥമചുംബന രോമാഞ്ചമോ

മധുരശൃംഗാര സംഗീതമോ

സങ്കലപമോ സൗന്ദര്യമോ

മൊഹങ്ങൾ കതിർ നീട്ടും ഈ സംഗമം (മലരല്ലേ..)

 

മിന്നും ഒളി മിന്നും പൊന്മുത്തു കിലുങ്ങും മൊഴിയോ

എന്നുമെൻ കണ്മുന്നിൽ നിറസ്വപ്നം വിടരും മിഴിയോ

മണിയറയിൽ പ്രിയദേവനു നൽകാൻ

പ്രകൃതിയൊരുക്കിയ കനിയോ

നീ തേൻ കനിയോ (മലരല്ലേ..)

 

മുല്ലപ്പൂങ്കാവിൽ പൂങ്കുയിലുകൾ പാടിയണഞ്ഞൂ

എന്നിൽ എന്നുള്ളിൽ ആ ഗാനതരംഗം ഒഴുകീ

ഇതളിതളായ് വിടരുന്നൊരു മോഹം

തേരിൽ ഒരുങ്ങി വരുന്നൂ ഈ പൂവനിയിൽ (മലരല്ലേ..)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Malaralle

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം