ഹരിഹര

ഹരിഹരസുതനേ ശരണമയ്യപ്പ

ഹരിഹരസുതനാനന്ദചിത്തനയ്യനയ്യപ്പ

സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പ

ശ്രീ ഹരിനന്ദന പാഹിസദാ

ശ്രീശിവനന്ദന പാഹിസദാ

കരിവരസോദര പാഹിസദാ

ശരവണസോദരാ പാഹിസദാ

സങ്കടദുരിതമകറ്റീടുവാൻ

സന്തതവും തുണയേകുക നീ

കന്മഷമൊക്കെ ഹനിച്ചു മനം

നിർമ്മലമാക്കുക ദേവസുത

മണ്ഡലമാസവ്രതങ്ങൾ തരും

മംഗലചിന്തകളിൽ മുഴുകി

നിൻ പൊരുൾ തേടി വരുന്നു വിഭോ

അൻപരുൾ തരു നീ ദേവസുത

ഹരിഹരസുതനേ ഗിരിവരസുതനേ

ശരണം സ്വാമിയേ

ശരണം ശരണം ശരണം ശരണം സ്വാമിയേ (ശ്രീ ഹരിനന്ദന..)

 

കല്ലും മുള്ളും കരിമലയും

എല്ലാം ഞങ്ങൾ ചവിട്ടുമ്പോൾ

കലിയുഗവരദാ നിൻ ചരണം

ശരണം തരണം ദേവസുതാ

പൊൻ പടിയിൽ പടിപൂജയുമായ്

പാപമുടച്ചേ കേറിടുമ്പോൾ

പൊന്നമ്പലവും ശ്രീലകവും

മനഃസുഖമേകും ദേവസുത

ഹരിഹരസുതനേ ഗിരിവരസുതനേ

ശരണം സ്വാമിയേ

ശരണം ശരണം ശരണം ശരണം സ്വാമിയേ (ശ്രീ ഹരിനന്ദന..)

ശരണാഗത നിൻ നാമജപം

ഇരവും പകലും ഉരുവിട്ടു

ഇരുളും അഴലും നീക്കിടുവാൻ

വരമരുളീടുക ദേവസുത

കോടി ദിവാകര കാന്തിയെഴും

കോമളമേനി മിഴിക്കമൃതം

ശ്രീമുഖ ദർശനമേ സുകൃതം

ശ്രീ ശബരീശ്വര ദേവസുത

ഹരിഹരസുതനേ ഗിരിവരസുതനേ

ശരണം സ്വാമിയേ

ശരണം ശരണം ശരണം ശരണം സ്വാമിയേ (ശ്രീ ഹരിനന്ദന..)

 

ശരണം സ്വാമിയേ ശരണം സ്വാമിയേ

 സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പാ

ഹരിഹരസുതനേ ശരണമയ്യപ്പാ

ഹരിഹരസുതനാനന്ദചിത്തനയ്യനയ്യ്പ് സ്വാമിയേ  ശരണമയ്യപ്പ

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Harihara

Additional Info