ചെന്തീപ്പൊരി ചിന്തണ ചോലകൾ (ദ് ബിഗിനിംഗ്)

ചെന്തീപ്പൊരി ചിന്തണ ചോലകൾ ചെന്താരകൾ ചോക്കണതോ
മദയാനകൾ മ്ലാവ് കരിമ്പുലി കലി വാഴണ കാനനമോ

കരിന്തേളുകൾ വള്ളി കരാളികൾ കരി മൂടിയ വേടനിതോ
കരചോര പരന്ന പെരുംവഴി നായാടിയ കാഹളമോ
കരിന്തേളുകൾ വള്ളി കരാളികൾ കരി മൂടിയ വേടനിതോ
കരചോര പരന്ന പെരുംവഴി നായാടിയ കാഹളമോ

ധീംതീം തക ധീംതന ധീംതന ധീംതീം തക ധീംതനതോം
തകതോം തക തെയ്തക തെയ്തക ധിംധീം തക തെയ്തകതോം

ചാമുണ്ഡികൾ തീഫണമേന്തിയ ചിതയാളിയ കാലമിതോ
ചുടരൂതിയ പാതകളിൽ ചതി ഉടലായി വരുന്നവനോ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
7
Average: 7 (1 vote)
Chentheepori (The Beginning)

Additional Info

Year: 
2023
Mixing engineer: 
Mastering engineer: 

അനുബന്ധവർത്തമാനം