അനുരാഗമധുചഷകം

ആ ആ ആ.... 
അനുരാഗമധുചഷകം 
അറിയാതെ മോന്തി വന്ന
മധുമാസശലഭമല്ലോ - ഞാനൊരു
മധുമാസശലഭമല്ലോ

അഴകിന്റെ മണിദീപജ്വാലയെ 
ഹൃദയത്തിൽ അറിയാതെ 
സ്നേഹിച്ചല്ലോ - ഞാനൊരു
മലർമാസശലഭമല്ലോ 
അഗ്നിതൻ പഞ്ജരത്തിൽ 

പ്രാണൻ പിടഞ്ഞാലും
ആടുവാൻ വന്നവൾ ഞാൻ
നെഞ്ചിലെ സ്വപ്നങ്ങൾ
വാടിക്കൊഴിഞ്ഞാലും
പുഞ്ചിരികൊള്ളും ഞാൻ

അനുരാഗമധുചഷകം 
അറിയാതെ മോന്തി വന്ന
മധുമാസശലഭമല്ലോ - ആ... 
മധുമാസശലഭമല്ലോ

ചിറകു കരിഞ്ഞാലും 
ചിതയിലെരിഞ്ഞാലും
പിരിയില്ലെൻ ദീപത്തെ ഞാൻ
വിട്ടുപിരിയില്ലെൻ ദീപത്തെ ഞാൻ
വിട്ടുപിരിയില്ലെൻ ദീപത്തെ ഞാൻ

അനുരാഗമധുചഷകം 
അറിയാതെ മോന്തി വന്ന
മധുമാസശലഭമല്ലോ - ആ... 
മധുമാസശലഭമല്ലോ
ആ... മധുമാസശലഭമല്ലോ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
anuraga madhuchashakam

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം