ആരുവാമൊഴി ചുരം

ആരുവാമൊഴിചുരം കേറി

ആരിയംകാവും താണ്ടി

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Aruvamozhi churam

Additional Info

Year: 
1992