പാടൂ സഖി പാടൂ

Year: 
1989
Film/album: 
Paadu sakhi paadu
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

പാടു സഖി പാടൂ ഗീതം പ്രേമഗീതം
പാടു സഖി പാടൂ പ്രിയഗീതം പ്രേമഗീതം
കാതോർത്തുനില്ക്കുന്നു ഭൂമി
വെൺപൂമഞ്ഞു മാലകോർക്കും ഭൂമി
പാടൂ സഖി പാടൂ പ്രിയഗീതം പ്രേമഗീതം

കാലൊച്ച കേട്ടില്ല കവിതേ വന്നു നീ
പ്രാണന്റെ പ്രാണനിൽ അമൃതം പകർന്നു
മാലേയമണിഞ്ഞെത്തി വസന്തോത്സവം
ശാലീനസൗന്ദര്യത്തിൻ സുഗന്ധോത്സവം
പോരൂ നീ പോരൂ നീ പോരൂ നീ പോരൂ നീ
കാതോർത്തുനില്ക്കുന്നു ഭൂമി -വെൺ
പൂമഞ്ഞു മാലകോർക്കും ഭൂമി
പാടു സഖീ പാടൂ പ്രിയഗീതം പ്രേമഗീതം

കൂരിരുൾക്കാട്ടിൽ നീ വിളക്കായ് തെളിഞ്ഞു
തൂലികത്തുമ്പിൽ നീ മലരായ് വിരിഞ്ഞു
പ്രാലേയമണികളിൽ കുളിരായി
ആലോലമുയരുന്ന കിളിയായി
പാടൂ നീ പാടൂ നീ പാടൂ നീ പാടൂ നീ
കാതോർത്തുനില്ക്കുന്നു ഭൂമി -വെൺ
പൂമഞ്ഞു മാലകോർക്കും ഭൂമി
പാടു സഖീ പാടൂ പ്രിയഗീതം പ്രേമഗീതം
പാടു സഖീ പാടൂ പ്രിയഗീതം പ്രേമഗീതം

Paadoo Sakhi