* ഒത്തിരി നാളായ്

... വരികൾ ലഭ്യമല്ല ... 

Othiri Naalay Othiri Naalay | Muhabathin Kunjabdulla | Official Video Song | Shanu Samad