* ലാൽ സലാം

... വരികൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല ... 

Lal Salam Video Song | Aalkoottathil Oruvan | Bimal Pankaj | Anaida Stanly