വിചാരമോ

Year: 
2019
Film/album: 
Vicharamo
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

വിചാരമോ അതോ നേരോ ..
ഇതാരു നീ പ്രഭാകിരണം പോൽ
ഇരുൾ പരന്നൊരെൻ കാടാകെ
നവം നവം നവം വരും മായാ...
വിചാരമോ അതോ നേരോ ..
ഇതാരു നീ പ്രഭാകിരണം പോൽ

മരീചിക സമാനമീ എൻ ലോകം
തൊടാൻ വരുമീ കിനാക്കനൽ
കെടത്തൊരീ എൻ ജീവൻ..
തലോടുമോ ഞാനുമെൻ താരവും
വാഴുമീ വിധിയിൽ പൂവിടും മിന്നലേ
ആരു നീ ..
നവം നവം നവം വരും മായാ...മായാ...
വിചാരമോ അതോ നേരോ ..
ഇതാരു നീ പ്രഭാകിരണം പോൽ

* Lyrics provided here are for public reference only. Copying and posting lyrics from M3db to other similar websites is strictly prohibited. Lyrics are subject to copyright @ M3DB.COM

9 (Nine) - Vicharamo Lyric (Malayalam) | Prithviraj Sukumaran, Mamta Mohandas