അകലെയൊരു

അകലെയൊരു താരകമായെന്നുയിരിന്നുയിരേ വരുമോ നീ 
അഴകിലൊരു പുഞ്ചിരിയേകി നിറവും പകലും നിറയൂ നീ 
ഏറെ ജന്മമായ് കാത്തിരുന്നപോൽ
എന്റെ പാതയിൽ വന്നതാണു നീ 
ജീവതാളമായ് മാറിയെങ്കിലും 
മാഞ്ഞതെന്തിനോ ഒരു നാളിൽ 

അകലെയൊരു താരകമായെന്നുയിരിന്നുയിരേ വരുമോ നീ 
അഴകിലൊരു പുഞ്ചിരിയേകി നിറവും പകലും നിറയൂ നീ 

കൊഴിയുകില്ല നമ്മളെന്നു നീ   
പലകുറിയും കാതിലോതിയേ 
അത് മറന്നുപോകയോ നീ അകലെയെൻ ഹൃദയമേ 
മുകിലുകളിൽ മാരിവില്ലുപോൽ 
ഞൊടിയിടയിൽ മാഞ്ഞുപോയി നീ 
മിഴിനിറയെ നിന്റെ ഓർമ്മയേരിയവേ എവിടെ നീ 

ഈ ജന്മമെന്തിനോ നീളുകയോ 
ഈ മണ്ണിൽ നിന്നെ ഞാൻ തേടുകയോ 
നിൻ വിരഹമെന്നിലോ നീറുകയോ 
എൻ മിഴിയിൽ തന്നെ നീ മൂടുകയോ    

ഏറെ ജന്മമായ് കാത്തിരുന്നപോൽ
എന്റെ പാതയിൽ വന്നതാണു നീ 
ജീവതാളമായ് മാറിയെങ്കിലും 
മാഞ്ഞതെന്തിനോ ഒരു നാളിൽ

* Copying and posting lyrics from M3db to other similar websites is strictly prohibited. Lyrics are subject to copyright @ M3DB.COM

9 (Nine) - Akale Video Malayalam | Prithviraj Sukumaran, Mamta Mohandas