മനതാരിലെപ്പൊഴും ഗുരുവായൂരപ്പാ

മനതാരിലെപ്പൊഴും ഗുരുവായൂരപ്പാ നിൻ
മലർമേനി കാണുമാറാകേണം
അഴകേഴും നീലക്കാർവർണ്ണാ നിൻ
പൊന്നോടക്കുഴൽ വിളി കേൾക്കുമാറാകേണം
(മനതാരിലെപ്പൊഴും..)

പൂന്താനം നമ്പൂരി പാനയാൽ കോർത്തൊരു
പൂമാല മാറിലണിഞ്ഞവനേ
മീൻ തൊട്ടു കൂട്ടിയ ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ
മിഴി മുന്നിൽ നർത്തനം ചെയ്തവനേ 
(മനതാരിലെപ്പൊഴും..)

ചേലിൽ ചെറുശ്ശേരി ഗാഥകൾ പാടുമ്പോൾ
കോലക്കുഴലൂതി നിന്നവനേ
കാൽക്കൽ കുറൂരമ്മ നേദിച്ച പാൽപ്പഴം
കൈ നീട്ടി വാ‍ങ്ങിയ തമ്പുരാനേ 
(മനതാരിലെപ്പൊഴും..)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
manathaarileppozhum

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം