മച്ചാനത്തേടി പച്ചമലയോരം

മച്ചാനത്തേടി പച്ചമലയോരം
പച്ചക്കാട്ടെ സുത്തി വന്തേന്‍ പൊന്നെ
എന്‍ കണ്ണേ
മച്ചാനത്തേടി പച്ചമലയോരം
പച്ചക്കാട്ടെ സുത്തി വന്തേന്‍ പൊന്നെ
എൻ കണ്ണേ
അലഞ്ചലഞ്ച് അലുത്തുപ്പോയ്‌
നെഞ്ച് തീയും ആറിപ്പോയ്‌
പശിയെടുത്ത് കാല്‍കളയ്ത്ത് നിന്നേന്‍
തന്തന തന്തന തന്തന തന്തന താനേനോ തന
തന്തന തന്തന തന്തന തന്തന താനേനോ

ആസ മുഖം പാത്ത് ആറു മാസമാച്ചുതെ
ആസ മുഖം പാത്ത് ആറു മാസമാച്ചുതെ
എന്തന്‍ പാസമുള്ള ആമ്പിളയും മറക്കലാകുതെ
അക്കാ വീട്ട്‌ പനമരത്ത് നോങ്ക് വേണുമാ
നോങ്ക് വേണുമാ
ആത്തന്തോപ്പു തെന്നമരത്ത് തേങ്കാ വേണമാ
എളനീര്‍ തേങ്കാ വേണമാ
ട്രിയോ ട്രിയോ ട്രിയോ ട്രിയോ ട്രീയോനാ തന
ട്രിയോ ട്രിയോ ട്രിയോ ട്രിയോ ട്രീയോനാ

മച്ചാനത്തേടി പച്ചമലയോരം
പച്ചക്കാട്ടെ സുത്തി വന്തേന്‍ പൊന്നെ
എന്‍ കണ്ണേ
അലഞ്ചലഞ്ച് അലുത്തുപ്പോയ്‌
നെഞ്ച് തീയും ആറിപ്പോയ്‌
പശിയെടുത്ത് കാല്‍കളയ്ത്ത് നിന്നേന്‍

Machane Thedi - Yavanika (1982).wmv