രാപ്പാടി പാടുന്ന

രാപ്പാടി പാടുന്ന രാഗങ്ങളിൽ
നിലാവാടുന്ന യാമങ്ങളിൽ
നിന്നരികിൽ ഒരു നിഴലായ് ഞാൻ വന്നൊരു ഗദ്ഗദമായി (2)

ഓരോ കഥകൾ പറഞ്ഞും
ഒരു കുളിർ സ്വർഗ്ഗം പകർന്നും
നെല്ലിൻ മണത്തിൽ കുളിച്ചും
നാം നാളയെ തേടിയ കാലം (2)
തളിരും താരും കൊഴിഞ്ഞൂ
കതിരോൻ പതിരായ് മറഞ്ഞൂ  മറഞ്ഞൂ മറഞ്ഞൂ( രാപ്പാടി..)

ഏതോ വിഷാദാർദ്ര ഗാനം
വിരഹി നീ പാടുന്നൂ മൂകം
കാറ്റായ് വരുന്നെന്റെ ജീവൻ
ആ പാട്ടിനു താളം കൊരുക്കാൻ
സ്വരവും ലയവും തകർന്നൂ
സ്വപ്നം മണ്ണിൽ മറഞ്ഞൂ മറഞ്ഞൂ മറഞ്ഞൂ (രാപ്പാടി..)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Rappadi Padunna

Additional Info