കനൽ കിനാക്കളിൽ

Year: 
2016
kanal kinakkalil
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

കനൽ കിനാക്കളിൽ പറന്ന തുമ്പികൾ
തളർന്നു വീണതിന്നാരറിയുന്നു
മണൽപ്പരപ്പിലെ കാണാത്ത നീരിനായ്
കൊതിച്ചു നീട്ടിയോ കൈക്കുടന്നകൾ
കനൽ കിനാക്കളിൽ പറന്ന തുമ്പികൾ
തളർന്നു വീണതിന്നാരറിയുന്നു

ചിതൽ മേഞ്ഞ കൂരയിൽ
വിതുമ്പുന്ന നാളുമായ്
നീ കാത്ത നാളിലേയ്ക്കൊത്തിരി ദൂരം
എവിടെയാണലകളെ തേടിടുന്ന തീരം
വിരിയുമോ മഴമുകിൽ മൂടിടുന്ന താരം
മഞ്ഞിടാത്ത താരം ...
കനൽ കിനാക്കളിൽ പറന്ന തുമ്പികൾ
തളർന്നു വീണതിന്നാരറിയുന്നു

അങ്ങേ തോട്ടിലെന്നൊരു ചങ്ങാലിക്കിളി പാടവേ
ആ നല്ല ശീലുകൾ തൂകിയ മധുരം
പകരുമോ സ്മ്രിതികളിൽ കാലമിറ്റു സ്നേഹം
പകലുകൾക്കായിരം ചിറകു നൽകുമീണം
ആർദ്രമാമൊരീണം..

കനൽ കിനാക്കളിൽ പറന്ന തുമ്പികൾ
തളർന്നു വീണതിന്നാരറിയുന്നു
മണൽപ്പരപ്പിലെ കാണാത്ത നീരിനായ്
കൊതിച്ചു നീട്ടിയോ കൈക്കുടന്നകൾ
കനൽ കിനാക്കളിൽ പറന്ന തുമ്പികൾ
തളർന്നു വീണതിന്നാരറിയുന്നു

[ഗാനം കേൾക്കാൻ : യൂറ്റ്യൂബ് ഫുൾ സിനിമ ലിങ്ക് ]