കാണാകൂട്ടിൻ..

കാണാകൂട്ടിൻ കണ്ണാടി ചില്ലൊന്നു തുറക്കാം
പാടാപാട്ടിൻ ചിന്തൂരച്ചിറകിന്മേൽ പറക്കാം (2)
മിന്നാമിന്നും തേരിൽ വാനത്തെങ്ങും മേയാം
മായക്കോലം കെട്ടി തെന്നി തുടിക്കാം
കുഞ്ഞി കൂവരം കുറുമ്പുള്ള കന്നിക്കിളിയായ്
കാണാകൂട്ടിൻ കണ്ണാടി ചില്ലൊന്നു തുറക്കാം
പാടാപാട്ടിൻ ചിന്തൂരച്ചിറകിന്മേൽ പറക്കാം

ആകാശം ദൂരേ ആനന്ദ കേതാരമായ്
ആഘോഷം നമ്മൾ ഉന്മാദ സ്വപ്നങ്ങളായ്
മാറ്റെഴും ശലഭ ജന്മമായ്
ഒരു മാത്രയായ്‌ സകല ജീവിതം
ഒരു പൂത്തിരിയായ് എരിയുന്നു ഹൃദയം
കാണാകൂട്ടിൻ കണ്ണാടി ചില്ലൊന്നു തുറക്കാം
പാടാപാട്ടിൻ ചിന്തൂരച്ചിറകിന്മേൽ പറക്കാം

താളം തകിലടി മേളങ്ങൾ
ഒരു താമരത്തുമ്പിക്കു കല്യാണം
താലിയും തോടയും വാങ്ങേണം
നല്ല താരിളം കോടിയുടുക്കേണം
പന്തലൊരുക്കാനോടിവായോ
ചന്ദന പൂങ്കുയിലേ
സദ്യ വിളമ്പാൻ ഓടിവായോ
താമരപ്പൂങ്കൊടിയേ പാടൂ നടനമാടണം
പാറിടാം പറവയാകണം
ഒരു ലാത്തിരി പോലെരിയുന്നു നിമിഷം
കാണാകൂട്ടിൻ കണ്ണാടി ചില്ലൊന്നു തുറക്കാം
പാടാപാട്ടിൻ ചിന്തൂരച്ചിറകിന്മേൽ പറക്കാം
(കാണാക്കൂട്ടിന് )

Kaanakoottin kannadi - Meenathil Thaalikettu