സുന്ദരിപ്പൂവിനു നാണം (ശോകം)

ഉം..ഉം..ഉം..ഉം..
സുന്ദരിപ്പൂവിനു നാണം
ഉം..ഉം..ഉം..ഉം..
നെഞ്ചിലോ നെഞ്ചിലെ ഓളം
ഉം..ഉം..ഉം..ഉം. . 
സുന്ദരിപ്പൂവിനു നാണം
ഉം..ഉം..ഉം..ഉം..
നെഞ്ചിലോ നെഞ്ചിലെ ഓളം
ഉം..ഉം..ഉം..ഉം

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Sundarippoovinu (pathos)

Additional Info

Year: 
1984