സുന്ദരിപ്പൂവിനു നാണം (ശോകം)

Year: 
1984
Sundarippoovinu (pathos)
0
No votes yet

ഉം..ഉം..ഉം..ഉം..
സുന്ദരിപ്പൂവിനു നാണം
ഉം..ഉം..ഉം..ഉം..
നെഞ്ചിലോ നെഞ്ചിലെ ഓളം
ഉം..ഉം..ഉം..ഉം. . 
സുന്ദരിപ്പൂവിനു നാണം
ഉം..ഉം..ഉം..ഉം..
നെഞ്ചിലോ നെഞ്ചിലെ ഓളം
ഉം..ഉം..ഉം..ഉം

Sundari Poovinu (Pathos)-Ente Upasana