എന്നും മുന്നിൽ

എന്നും മുന്നിൽ കളിവാക്കുമായി...
കണ്ണോടുകൺ നോക്കിനിന്നാൽ...
മനസ്സിനുള്ളിൽ നിറഞ്ഞതെല്ലാം.......
മറ്റാരും കേൾക്കാതെ പറയാം ഞാൻ...(2 F)
ലാ ല്ലാ ലാ ലാ ലാ ല്ലാ.....................
..................................ആ....ആ ......ആ

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
ennum munnil

Additional Info

Year: 
1989