പശ്യതി ദിശി ദിശി

പശ്യതി ദിശി ദിശി രഹസി ഭവന്തം
പശ്യതി ദിശി ദിശി രഹസി ഭവന്തം
ത്വദധരമധുരമധൂനി പിബന്തം
ത്വദധരമധുരമധൂനി പിബന്തം
നാഥ ഹരേ..ജഗന്നാഥ ഹരേ...
സീദതി രാധാ വാസഗൃഹേ
പശ്യതി ദിശി ദിശി രഹസി ഭവന്തം
ആ ....

ത്വദഭിസരണരഭസേന വലന്തീ
ത്വദഭിസരണരഭസേന വലന്തീ
പതതി പദാനി കിയന്തി ചലന്തി..
നാഥ ഹരേ, ജഗന്നാഥ ഹരേ...
സീദതി രാധാ വാസഗൃഹേ...
പശ്യതി ദിശി ദിശി രഹസി ഭവന്തം

രിമപനിധമപഗമരിഗരി..
മപനിസരിനിധമപ

ശ്ലിഷ്യതി ചുംബതി ജലധരകല്പം
ഹരിരുപഗത ഇതി തിമിരമനല്പം
ശ്ലിഷ്യതി ചുംബതി ജലധരകല്പം
ഹരിരുപഗത ഇതി തിമിരമനല്പം
നാഥ ഹരേ... ജഗന്നാഥ ഹരേ......
സീദതി രാധാ വാസ ഗൃഹേ..

പശ്യതി ദിശി ദിശി രഹസി ഭവന്തം
ത്വദധരമധുരമധൂനി പിബന്തം
നാഥ ഹരേ..ജഗന്നാഥ ഹരേ...
സീദതി രാധാ വാസഗൃഹേ
പശ്യതി ദിശി ദിശി രഹസി ഭവന്തം

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Pasyathi dishi dishi

Additional Info

Year: 
2016