രാവിൻ മനസ്സിലെ

Year: 
2014
ravin manassile
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

രാവിൻ മനസ്സിലെ തിരിയണഞ്ഞു
നൊമ്പര മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുക്കഴിച്ചൂ
രാക്കിളി വിരഹത്തിൻ വേദനയിൽ
നൊമ്പരമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുക്കഴിച്ചൂ
രാക്കിളി വിരഹത്തിൻ വേദനയിൽ
നൊമ്പരമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുക്കഴിച്ചൂ
രാവിൻ മനസ്സിലെ തിരിയണഞ്ഞു
നൊമ്പര മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുക്കഴിച്ചൂ

അനുരാഗപ്പൂമരം പൂത്തനാളിൽ..
രാക്കിളികൾ സംഗീതം പാടിയപ്പോൾ
അനുരാഗപ്പൂമരം പൂത്തനാളിൽ
രാക്കിളികൾ സംഗീതം പാടിയപ്പോൾ
ചിലരെത്തി കാമത്തിൻ അമ്പുമായീ
കിളികളിൽ  ഒന്നിനെ എയ്തുവീഴ്ത്തീ

S4Gy9DaG5RA