വെള്ളത്തിൽ ആമ്പലുണ്ടേ

വെള്ളത്തിൽ ആമ്പലുണ്ടേ
വെള്ളാരം കല്ലുണ്ടേ (2)
മാനത്ത് കണ്ണിയെന്ന മീനിന്റെ കുഞ്ഞുമുണ്ടേ
മാനത്ത് കണ്ണിയെന്ന മീനിന്റെ കുഞ്ഞുമുണ്ടേ
വെള്ളത്തിൽ ആമ്പലുണ്ടേ
വെള്ളാരം കല്ലുണ്ടേ (2)

[ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ പൂർണ്ണമല്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ
ചേർക്കാൻ സഹായിക്കാമോ ]

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
vellathil ambalunde

Additional Info

Year: 
1993

അനുബന്ധവർത്തമാനം