എത്രയും പ്രിയമുള്ളവളേ

എത്രയും പ്രിയമുള്ളവളേ
ഇഷ്ടമാണ് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണ്
എത്രയും പ്രിയമുള്ളവളേ
ഇഷ്ടമാണ് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണ്
തേന്മലരെന്ന് നിന്നെ വിളിക്കില്ലാ
മാരിവില്ലെന്ന് ചൊല്ലി മയക്കിയില്ലാ
തേന്മലരെന്ന് നിന്നെ വിളിക്കില്ലാ
മാരിവില്ലെന്ന് ചൊല്ലി മയക്കിയില്ലാ
പൊഴിയുമീ പൂവുകളും മായുന്നു മഴവില്ലും
എന്റേ ജന്മ സുകൃതമേ നീ വർണ്ണമായി
എത്രയും എത്രയും

വരികയായി പുതുവാസരം
തരു നിരകളിൽ പൂന്തളിരുമായി (2)
ഒന്നുചേർന്നു വരവേൽക്കുവാൻ..
ഒന്നുചേർന്നു വരവേൽക്കുവാൻ
ഒന്നുചേർന്നു വരവേൽക്കുവാൻ
നമുക്കെത്ര പൗർണ്ണമികൾ..
നമുക്കെത്ര പൗർണ്ണമികൾ..
നമുക്കെത്ര പൗർണ്ണമികൾ..
എത്രയും എത്രയും എത്രയും... ആ..ആ

കവിത വന്നെന്റെ കരളിൽ തൊടും‌ പോലെ
കടന്നു വന്നൂ നീ... (2)
മൗനമായി നീ നിറഞ്ഞു..അലകളായി തിരകളാടി
മാനസ സാഗരത്തിൽ.. എൻ
പളുങ്കുചിപ്പിയിൽ മണിമുത്തായി നീ മാറി
മണിമുത്തായി നീ മാറി
മണിമുത്തായി നീ മാറി
മണിമുത്തായിനീ മാറി

എത്രയും പ്രിയമുള്ളവളേ
ഇഷ്ടമാണ് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണ്
തേന്മലരെന്ന് നിന്നെ വിളിക്കില്ലാ
മാരിവില്ലെന്ന് ചൊല്ലി മയക്കിയില്ലാ
പൊഴിയുമീ പൂവുകളും മായുന്നു മഴവില്ലും
എന്റേ ജന്മ സുകൃതമേ നീ വർണ്ണമായി
എത്രയും പ്രിയമുള്ളവളേ..എത്രയും പ്രിയമുള്ളവളേ
എത്രയും പ്രിയമുള്ളവളേ..എത്രയും പ്രിയമുള്ളവളേ
എത്രയും പ്രിയമുള്ളവളേ...പ്രിയമുള്ളവളേ
പ്രിയമുള്ളവളേ...പ്രിയമുള്ളവളേ..പ്രിയമുള്ളവളേ
പ്രിയമുള്ളവളേ..

0Z8ci6mWEvM