അമ്മ ആനന്ദദായിനി

ശിവേ ശിവേ ശിവേ വേ വേല ശിവേ ശിവേ ശിവേ(2)

[തക് തക് തകതിക തക് തക് തകിട്ട തക് തക് തകതിക(2)]

അമ്മ ആനന്ദദായിനി അ കാര ഉ കാര മ കാര രൂപിണി(2)
വമ്മ നിനു നമ്മി ബാലമുരളി ഗാനമുജേസി ധന്യുഡനൈതിനി(2)

നീ നിർവികാര നിരാമയ മൂർത്തി തരണിശത കിരണ സുഷമ
മയമുഖ നിലിചെദി സകലമു നവരസ ഭരിതമു നിരതമു
നിരവധിക സുഖമുലനുഭവ
അമ്മ ആനന്ദദായിനി..(ആ...)

സരിഗമപ സരിഗമപ
സരിഗമപ സരിഗമപ

ശിവേ ശിവേ ശിവേ വേ വേല ശിവേ ശിവേ ശിവേ (2)

ശിവേ ശിവേ ശിവേ വേ വേലാ വരാ ലരാ ശിവേ മൊരാലിഞ്ചു
ശിവേ ശിവേ ശിവേ വേ വേലാ വരാ ലരാ ശിവേ മൊരാലിഞ്ചു
സഗപധനിസ ഗധനിപമഗ

ശിവേ ശിവേ ശിവേ വേ വേലാ വരാ ലരാ ശിവേ മൊരാലിഞ്ചു
സഗസ  സഗസ നിസഗമപനിസനി
സനിപമ നിപമഗ പമഗസഗ സഗസ
നിസഗമപനിസഗ
സനിപമ നിപമഗ പമഗസഗ സഗസ
നിസഗമപനിസ (2)
നിസഗമപനിസഗസ
വിധിഹരി ഗണപതി ശരവണഭവ ശുക അസുര സുര ഗണ
രതിപതി സുരപതി വിനുത ശിവേ നിരതിശയ ശിവേ ശിവേ പരമ പര

ശിവേ ശിവേ ശിവേ വേ വേലാ വരാ ലരാ ശിവേ മൊരാലിഞ്ചു
ശിവേ ശിവേ ശിവേ വേ വേലാ വരാ ലരാ ശിവേ മൊരാലിഞ്ചു ശിവേ
ശിവേ ശിവേ ശിവേ

 [ വരികൾക്ക് നന്ദി :   vinamb]

mCstlzwngag