പിറ നീ

റ്റു നൂറാ വിത്ത്‌ ലവ് സിനിമയിലെ പിറ നീ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമല്ല

നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ചേർകക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

Qy9pYZOnI90