വലംതിരിഞ്ഞ് ഇടംതിരിഞ്ഞ്

വലംതിരിഞ്ഞ് ഇടംതിരിഞ്ഞ്
അടിവൈചുവടടി  വൈ
ആലിബാബ ധാലിസുൽത്താനിതിലെ എഴുന്നള്ളുന്നെ
സലാമു അലൈക്കും അലൈക്കും സലാം
മുബൈ ദാദ സലാം കരോ
തീരം പൊയ്കയിൽ അയ്യം പാടി
ആരാമത്തിൽ പൂക്കും റോജാവേ  
ചാടിപ്പാടി തുള്ളൂന്നോരെ ഈ ലോകത്തിൽ
കാക്കും രാജാവേ

ഇല്ലം കൂടുകൈ തെയ്യം പാടുകൈ
പൊയ്യും വാഴവെയും തേരും
ചെല്ലും ചേലയും ചൊല്ലും ചോരയും
പോലവിർന്നീടും
അന്തിമന്തൻ മാനത്ത് ചന്ദിരൻ നിന്നാടുമ്പം
മുന്തിരി പൂലോകത്ത് ഞങ്ങളിമ്പം കൊള്ളുമ്പം
അരുവികൾ  മേട്ടിൽ മുഴുകിടും കാട്ടു കുരുവികൾ പാട്ട് പാടും

കണ്ണിൽ കോപവും പെണ്ണിൽ കാമവും
പൊന്നിൽ മോഹവും കൂടും
മണ്ണിൻ മാനവും വിണ്ണിൻ മാനവും
മായാജാലമായി മാറും
ചെപ്പടികൊട്ടാരത്തിൽ അക്കിടി കിണ്ണാരത്തിൽ
കിക്കിളി പത്തായത്തിൽ
കൊക്കിളി പട്ടാളത്തിൽ
ഗുരുകുലം മാന്തി മുനിവരം തീണ്ടി
മധുരസം മോന്തിടുന്നെ 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
valam thirinj idamthirinj

Additional Info