അഷ്ടനാഗങ്ങളെ കെട്ടിയണിഞ്ഞിട്ട്

Year: 
1985
Ashtanaagangale kettiyaninjittu
0
No votes yet

അഷ്ടനാഗങ്ങളെ കെട്ടിയണിഞ്ഞിട്ട്
വൃത്തികലർന്നെഴും പന്തലതിൽ
പാലും പൊടിയുമേ പഞ്ചാമൃതക്കളം
നാളികേരം മലർ തേങ്കുഴലും

 

വിധമോരോന്നും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ
ആവോളം വെച്ചു ഞാൻ പൂജിക്കുന്നു
കൊട്ടി വിളിച്ചു ഞാൻ പാടുന്ന നേരത്ത്
ഞെട്ടിയുറഞ്ഞെന്റെ കോമരങ്ങൾ

 
കാർക്കോടകന്മാർ പത്മനും പത്മനും
ശങ്കുബലാക്യന്മാർ ഗൂഡൻ താനും
കാളീന്ദിയിൽ വാണ കാളീയൻ താനുമേ
ഐരാവതാന്മണി നാഗങ്ങളും

നിങ്ങളുടെ പാദസന്നിധീയെങ്കിലേ
മങ്ങാതെ ഞാനിതാ കൈതൊഴുന്നേൻ
നിങ്ങളുടെ പാദസന്നിധീയെങ്കിലേ
മങ്ങാതെ ഞാനിതാ കൈതൊഴുന്നേൻ

 

ആടാടൂ ആടൂ നല്ല ആടു നാഗേ
ആടീട്ട് വാഴൂ എന്റെ മണ്ഡലത്തില്
ആടാടൂ ആടൂ നല്ല ആടു നാഗേ
ആടീട്ട് വായോ എന്റെ മണ്ഡലത്തില്
 

അടിയാലേ നാഗം വന്നൂ ആടീടവേ
മുടിയാലേ നാഗം വന്നു മുടിയിഴയേ
അടിയാലേ നാഗം വന്നൂ ആടീടവേ
മുടിയാലേ നാഗം വന്നു മുടിയിഴയേ

 

എത്തറ കളം വേണം തോറ്റങ്ങൾ വേണം
ഈ വണ്ണം വേണ്ടും എന്റെ നാഗത്തിന്
എത്തറ കളം വേണം തോറ്റങ്ങൾ വേണം
ഈ വണ്ണം വേണ്ടും എന്റെ നാഗത്തിന്

 

കൽപ്പിച്ച എണ്ണം പോലെ കളങ്ങൾ തരാം
ഈ വണ്ണം വേണ്ടും എന്റെ നാഗത്തിന്
കൽപ്പിച്ച എണ്ണം പോലെ കളങ്ങൾ തരാം
ഈ വണ്ണം വേണ്ടും എന്റെ നാഗത്തിന്

 

വട്ടവും വാശിയൊന്നും കരുത വേണ്ടാ
ഏവ്വണ്ണം വേണ്ടും എന്റെ നാഗത്തിന്
വട്ടവും വാശിയൊന്നും കരുത വേണ്ടാ
ഏവ്വണ്ണം വേണ്ടും എന്റെ നാഗത്തിന്

 

ഖാണ്ഡവവനം പണ്ട് എരിഞ്ഞ കാലം
ഓടിയൊളിച്ചു എന്റെ കുടത്തിൽ നാഗം
ഖാണ്ഡവവനം പണ്ട് എരിഞ്ഞ കാലം
ഓടിയൊളിച്ചു എന്റെ കുടത്തിൽ നാഗം
 

പുള്ളുവക്കുടം കൊട്ടി മുഴക്കം കേട്ടാൽ
ആടീട്ട് ഓടിയതാ വരുന്നു നാഗം
പുള്ളുവക്കുടം കൊട്ടി മുഴക്കം കേട്ടാൽ
ആടീട്ട് ഓടിയതാ വരുന്നു നാഗം