കുറുമൊഴിയുടെ കൂട്ടിലെ

കുറുമൊഴിയുടെ കൂട്ടിലെ
കുളിരൊളി വെയിൽ നീളവേ
കനവു നെയ്ത നെഞ്ചിലെ കവിത മൂളി മെല്ലവേ
മിഴിതിരയുവതാരേദൂരേ ജനുവരിയിലെ പൂക്കളേ… 
(കുറുമൊഴിയുടെ … )

കാത്തിരുന്നൊരീ പുലരി വാതിലിൽ
സൂര്യകാന്തികൾ പൂത്തുനിൽക്കയോ
പറന്നേറുമീ തെന്നലിൻ മാറിലേതോ
മദം കൊണ്ടു നീ ശലഭമോ പോകയോ
(കുറുമൊഴിയുടെ … )

മേഘമർമ്മരം തഴുകി വന്നുവോ
വെൺപിറാവുകൾ കുറുകി നിന്നുവോ
നിറം ചോരുമീ ചെമ്പനീർ ചുണ്ടിലേ .. ഓ…
ഇളം മഞ്ഞുനീർ തേൻ കണം  വാർന്നുവോ…
(കുറുമൊഴിയുടെ … )

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
kurumozhiyude

Additional Info

Year: 
2012

അനുബന്ധവർത്തമാനം