പാത്തുമ്മാബീവി തൻ

 പാത്തുമ്മാബീവി തൻ പുന്നാരമോള്

പാർത്താലഴകുള്ള സീനത്ത്
ഓർത്തോർത്തു നടക്കുമ്പം ഓരോ നിമിഷവും
പൂക്കുന്നു ഖൽബിൽ  മുഹബ്ബത്ത്
പൂക്കുന്നു ഖൽബിൽ മുഹബ്ബത്ത്

മുത്താണ്...
മുത്താണവൾ ഞമ്മഹ്ഹ് മുത്തുനബി തന്ന
സ്വത്താണവൾ കരിമ്പിൻ സത്താണ്
എത്തിപ്പിടിക്കാനാവാത്ത കൊമ്പത്ത്
പൊട്ടി വിരിഞ്ഞ കനിയാണ്
പൊട്ടി വിരിഞ്ഞ കനിയാണ്


കണ്ണാണ്.....
കണ്ണാണവൾ ഞമ്മക്ക് ഞമ്മളെ മയക്കിയ
പെണ്ണാണവൾ തെളിഞ്ഞ പൊന്നാണു
ഒന്നാകാൻ കൊതിക്കണ ഞങ്ങടെ മനസ്സില്
ഒന്നിച്ചു വിരിഞ്ഞു കിനാവുകള്
ഒന്നിച്ചു വിരിഞ്ഞു കിനാവുകള്
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Paathummabeevi Than

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം