പച്ചോലക്കിളികളേ

 

പച്ചോലക്കിളികളേ ചോലപ്പനം കിളികളേ
നൃത്തമാടി നൃത്തമാടി പറക്കും കളമൊഴികളേ
ചെഞ്ചോരത്തുള്ളി കൊണ്ടു മൂക്കുത്തി മുത്തണിഞ്ഞു
കൊഞ്ചിക്കൊഞ്ചി നിങ്ങൾ പാടും പാട്ടേതാണോ
കവിയായ് മാറിയ മലവേടനു വേണ്ടി പണ്ട്
കിളിമൊഴിയിൽ നിങ്ങളു പാടിയ രാമായണമോ
ധർമ്മയുദ്ധ ഭൂമിയിലെ ദുഃഖിതനാം അർജ്ജുനനെ
ധർമ്മഗീതം കൊണ്ടുണർത്തിയ ഗീതാമൃതമോ
കറ്റ കൊയ്യും കൈകൾക്കും കയർ പിരിക്കും കൈകൾക്കും
ശക്തി നൽകും വിപ്ലവത്തിൻ ഗാനമാണോ
പകലന്തിപ്പണിയെടുത്തു തളരും തൊഴിലാളിക്ക്
പുതുയുഗത്തിൽ വഴിയൊരുക്കും കാഹളമാണോ
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Pacholakkilikale

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം