ജിം ജിലം ജിം ജിലം

 

ജിംജിലം ജിം ജിലം ജിം ജിലം താരോ
ജിം ജിലം താരോ
തക്കിട്ട തക്കിട്ട താളത്തിലാടും
ജിം ജില താരോ
മാനത്തിനു മുത്തം നൽകുന്ന മാമല
മേലാകെ പൂത്തുണരും പൂമല
മാമലയ്ക്കു മേലേ പൂമലയ്ക്കു മേലേ
മണ്ണിനെ നോക്കി കണ്ണെറിയും പൊങ്കല
ചന്ദ്രക്കല മണ്ണിൽ വീണാടും പോലെ
ചന്ദനശില പെണ്ണായിട്ടാടും പോലെ
ആട്ടമാടെടീ പെണ്ണേ
പാട്ടു പാടെടീ പെണ്ണേ
ആരോമൽ ചെറുക്കനായ് ആടടീ പെണ്ണേ

മലവാഴും തമ്പുരാനു മാമയിലാട്ടം
മുകൾ വാഴും തമ്പുരാനു കുറത്തിയാട്ടം
പെണ്ണൂ കാണാനെത്തുന്ന പുതുമണവാളനു
സ്വർണ്ണഫണം വിടർത്തിയ പാമ്പിൻ നൃത്തം
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Jim Jilam Jim Jilam

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം