ഹോശാനാ ഹോശാനാ

ഹോശാനാ....ഹോശാനാ...
ഹോശാനാ ഹോശാനാ ഹോശാനാ
കർത്താവിന്നോശാനാ....
ഹോശാനാ ഹോശാനാ ഹോശാനാ

ഹോശാനാ ഹോശാന കര്‍ത്താവിന്നോശാനാ
ഹോശാനാ ഹോശാന കര്‍ത്താവിന്നോശാനാ
മിശിഹാ കര്‍ത്താവിന്നോശാനാ

പരിശുദ്ധന്‍ പരിശുദ്ധനോശാനാ
പരമശക്തന്‍ പരന്നോശാനാ
പരിശുദ്ധന്‍ പരിശുദ്ധനോശാനാ
പരമശക്തന്‍ പരന്നോശാനാ
അഞ്ചപ്പം കൊണ്ടങ്ങയ്യായിരങ്ങളെ
സംതൃപ്തനാക്കിയ ദേവനോശാനാ
അഞ്ചപ്പം കൊണ്ടങ്ങയ്യായിരങ്ങളെ
സംതൃപ്തനാക്കിയ ദേവനോശാനാ
ദാവീദിന്‍ പുത്രനെ ഹോശാനാ
രാജാധിരാജനിന്നോശാനാ
ഹോശാനാ ഹോശാന കര്‍ത്താവിന്നോശാനാ
മിശിഹാ കര്‍ത്താവിന്നോശാനാ

നല്ലയിടയാ നീഞങ്ങളെ
നേര്‍വഴിക്കെന്നും നയിച്ചിടേണം
നല്ലയിടയാ നീഞങ്ങളെ
നേര്‍വഴിക്കെന്നും നയിച്ചിടേണം
നന്മകള്‍ വാരിവിതറിനീ ഞങ്ങളെ
നല്ലവരാക്കീടേണം - ഞങ്ങളെ
നല്ലവരാക്കീടേണം
ഹോശാനാ ഹോശാന കര്‍ത്താവിന്നോശാനാ
മിശിഹാ കര്‍ത്താവിന്നോശാനാ

കാനായില്‍ വെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കിയോനേ
രോഗികള്‍ക്കാശ്വാസമേകിയോനേ
പാവനരൂപന്‍ പരമോന്നതന്‍
അങ്ങേയ്ക്കോശാന പാടാമോശാനാ
അങ്ങേയ്ക്കോശാന പാടാമോശാനാ

ഹോശാനാ ഹോശാന കര്‍ത്താവിന്നോശാനാ
ഹോശാനാ ഹോശാന കര്‍ത്താവിന്നോശാനാ
മിശിഹാ കര്‍ത്താവിന്നോശാനാ
കര്‍ത്താവിന്നോശാനാ... മിശിഹാ കര്‍ത്താവിന്നോശാനാ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Hosana hosana

Additional Info

Year: 
1973

അനുബന്ധവർത്തമാനം