കൊല്ലംകോട്ടു തൂക്കം - M

 

 

 

കൊല്ലംകോട്ടു തൂക്കം നേർന്ന കുഞ്ഞാറ്റം കിളി
കോതാമൂരി പാട്ടും പാടി വായോ ഈ വഴി
ആയിരം കാവിലെ ആവാരം പൂവിനെ
ആട്ടിയുറക്കാൻ ഊഞ്ഞാലും കൊണ്ടു വാ പൈങ്കിളീ (കൊല്ലംകോട്ട്..)

പിച്ചകച്ചോട്ടിൽ പിച്ച വെച്ചും
മച്ചകക്കൂട്ടിൽ മുട്ടിഴച്ചും കാൽ വളര്
അക്ഷരപ്പാട്ടിൽ ആ കുറിച്ചും
അക്കങ്ങൾ പൂത്ത പൂ  പറിച്ചും കൈ വളര്
പൂങ്കുറുമ്പേ ചെല്ലപൊൻ തിടമ്പേ
എന്നും ഈ കൊതുമ്പു തോണിയൂന്നും പൊൻ നയമ്പു നീ (കൊല്ലംകോട്ട്...)

ഇത്തിരി കൊണ്ടുമൊത്തിരികൾ
കൊത്തിയിടുന്ന കിക്കിളികൾ തക്കിളികൾ
കത്തിയമർന്ന ചാമ്പലിലും
പൊട്ടി വിടർന്ന പൂങ്കിളികൾ മൺ കിളികൾ
കൊച്ചു മോഹം കൊണ്ടു മച്ചു മേയും
നമ്മൾ കണ്ണുനീർക്കണം മെനഞ്ഞ  പുഞ്ചിരിക്കുടം (കൊല്ലംകോട്ട്...)

---------------------------------------------------------------------------------------------
 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
10
Average: 10 (1 vote)
Kollamkottu thookkam - M

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം