വേനൽച്ചൂടിൽ ഉരുകിയ മണ്ണിൽ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

വേനൽ ചൂടിൽ ഉരുകിയ മണ്ണിൽ
വേരിറങ്ങി അരിയൊരു കൊന്ന പൂത്തു
മണ്ണിൻ നോവിന്നുറവിൽ നിന്നീ
പൊന്നു നേടി അഴകൊടു കൊന്ന പൂത്തു
എരിവേനലിലും പൂക്കുളിരോ
കനലിൽ തെളിയും പൊൻ തകിടോ
പൊന്നുടയാട ചാർത്തിയൊരുങ്ങീ
കർണ്ണികാരം പൊൻ മണികർണ്ണികാരം (വേനൽ...)

പൂവുടലാകെ കനകം
പൂശിയ ചാരുപുളകം
ഈ വനശാഖിയണിയേ കിളിയേ
നീ കണികാണാനണയൂ ഇതിലേ
അഴകിൻ നടനം നീളേ
പാടുക കാറ്റേ താളം കൊട്ടിപ്പാടുക നീ
ആടുക കാറ്റേ നീയീ പൊന്നിൻ കിങ്ങിണി ചാർത്തി
മലയോരം നീളെ മേടം കൊന്ന
പ്പൂവുകളാലൊരു പൊൽക്കണിയരുളീ (വേനൽച്ചൂടിൽ...)

വാകകൾ പൂക്കും വഴിയേ
വാസരകന്യേ വരൂ നീ
തീയലയാഴി കടയുന്നകലെ
കാടുകളെന്തേ കനലോ മലരോ
ഇളകും മുടിയിൽ ചാർത്തി
പോരിക താഴെ നീയും സൂര്യത്തേരിലിറങ്ങി
പോരിക ദേവീ പാടാൻ മണ്ണിൻ മംഗളഗീതം
എരിവേനൽ മായും പൂവും പൊന്നും
ചൂടിയ മേടവുമീ വഴി മറയും  (വേനൽച്ചൂടിൽ...)

----------------------------------------------------