ഏഴു സുന്ദരകന്യകമാർ എഴുന്നള്ളി

ഏഴു സുന്ദരകന്യകമാർ എഴുന്നള്ളി എഴുന്നള്ളി
എന്റെ വീണയിൽ നൃത്തം ചെയ്യാൻ
പൊൻ ചിലങ്കകകൾ കെട്ടി (ഏഴു സുന്ദര..)

താലം പിടിച്ചു കൽപനകൾ
താളം പിടിച്ചു കരതലങ്ങൾ
വസന്തഭംഗികൾ പുഷ്പാഞ്ജലിയായ്‌
വണങ്ങി നിന്നു വേദികയിൽ (ഏഴു...)

ശ്യാമള കാനനവീഥികളിൽ
ശാരദമാസം വരുന്നേരം
വേണുവൂതും നീലക്കുയിലുകൾ
കാണാൻ കേൾക്കാൻ അണി നിരന്നു (ഏഴു...)

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Ezhu Sundara Kanyakamar

Additional Info

Year: 
1972

അനുബന്ധവർത്തമാനം