മധുരസ്വർഗ്ഗമരാളമോ

മധുരസ്വർഗ്ഗമരാളമോ
മദനസ്വപ്നവികാരമോ
മനസ്സിലെ പ്രമദവനത്തിൽ
മയങ്ങുന്നതാരോ ആരോ (മധുര...)

മാനോ മയിലോ പ്രതീക്ഷ തന്നുടെ
മണിപ്പിറാവുകളോ (2)
താരുണ്യത്തിൻ ലതികയിൽ വിരിയും
തളിർക്കിനാവുകളോ (മധുര...)

വാരിപ്പുണരാൻ കൈയ്യുകൾ നീട്ടും
വനദേവതമാരോ (2)
രസാലതരുവെ കെട്ടിപ്പുണരും
രജനീമുല്ലകളോ (മധുര...)

ചിരിച്ചു ചിരിച്ചു കിക്കിളി കൂട്ടും
ചിരകാല മോഹമോ(2)
നർത്തനവേദിയിലാടിപ്പാടും
നവകൗമാരമോ (മധുര

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Madhura swarga

Additional Info