കൗമാരസ്വപ്നങ്ങൾ

കൗമാരസ്വപ്നങ്ങൾ... കൗമാരസ്വപ്നങ്ങൾ
പീലിവിടർത്തിയ മാനസതീരങ്ങളിൽ

നിറമാർന്ന ചിറകുമായ്
നിറമാർന്ന ചിറകുമായ്  മോഹങ്ങളണയും
സ്വർഗീയ നിമിഷങ്ങളിൽ (2)
ആത്മാവിലജ്ഞാത രാഗമുണർന്നൂ (2)
അഭിലാഷ കുസുമങ്ങൾ വിരിഞ്ഞൂ (2)
കൗമാരസ്വപ്നങ്ങൾ..

വസന്തമേകിയ സൌരഭമെല്ലാം
വാരിപുണർന്നു ഭൂമി
ആയിരം മലരുകൾ ചൂടിയുണർന്നൂ
മലയുടെ താഴ്വാരങ്ങൾ
മലയുടെ താഴ്വാരങ്ങൾ

അനന്തനീലിമ അലിഞ്ഞു നിൽക്കും
അംബര വീഥികളിൽ
വെള്ളി വിളക്ക് കൊളുത്തി നടക്കും
വെണ്മേഘ സുന്ദരികൾ
മഞ്ഞിൻ ഹാരമണിഞ്ഞു മയങ്ങിയ
മലകളെയുമ്മ വയ്ക്കുമ്പോൾ
ആത്മാവിലജ്ഞാത രാഗമുണർന്നൂ
ആത്മാവിലജ്ഞാത രാഗമുണർന്നൂ
കൗമാരസ്വപ്നങ്ങൾ
കൗമാരസ്വപ്നങ്ങൾ
പീലിവിടർത്തിയ മാനസതീരങ്ങളിൽ

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
10
Average: 10 (3 votes)
Kaumaara swapnangal

Additional Info