തോറ്റു മരണമേ തോറ്റു

തോറ്റു - മരണമേ തോറ്റു
തോറ്റു - മരണമേ തോറ്റു
കൂപ്പുകൈക്കുമ്പിളില്‍ ബാഷ്പോദകവുമായ്
മാപ്പു ചോദിക്കുന്നു - തലമുറകള്‍ മാപ്പു ചോദിക്കുന്നു

ഒളിച്ചു വന്നു നീ ഒളിയമ്പെയ്തു നീ
ഒരു ദേവതയെക്കൂടി
എരിയുന്ന ചിതയിലേക്കെറിഞ്ഞു നീ 
ഒരു മാംസപഞ്ജരം കൂടി
തോറ്റു - മരണമേ തോറ്റു

ഈശ്വരനെക്കാള്‍ വലുതായിരുന്നു - ഈ
തപസ്വിനിയാമമ്മാ
ജന്മം മുഴുവനും പുത്രകാമേഷ്ടി ചെയ്ത്
മണ്‍ മറഞ്ഞൊരീയമ്മാ
അമ്മാ അമ്മാ അമ്മാ
തോറ്റു - മരണമേ തോറ്റു

ഉഷസ്സുപോലൊരാള്‍ ഭഗവത്ഗീതയില്‍
ഉപദേശിച്ചതു പോലെ
മരണമൊരുടുവസ്ത്രം മാറലാണോ ഒരു
ജന്മമപ്പുറത്തുണ്ടോ 
തോറ്റു - മരണമേ തോറ്റു

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Thottu maraname

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം