തനിത്തിരുന്ത്‌ വാഴും

അളുത്തു ഉഴൈത്ത ജന്മം പോതും പോതും പോതും
അളുത്തു ഉഴൈത്ത ജന്മം പോതും പോതും പോതും

തനിറത്തിരുന്തു വാഴുമെയ്‌തവമണിയേ
ദണ്ഡപാണി ദൈവമേ... തന്നൈ അറിന്തു
തനിറത്തിരുന്തു വാഴുമെയ്‌തവമണിയേ....

വെണ്ണീർ അണീൻട്രത് എന്ന വേലൈപിടിത്തതു എന്ന
കൺമൂടി നിൻട്രത്  എന്ന കാവിയുടുത്തത് എന്ന
വെണ്ണീർ അണീൻട്രത് എന്ന വേലൈപിടിത്തതു എന്ന
കൺമൂടി നിൻട്രത് എന്ന കാവിയുടുത്തത് എന്ന

വെണ്ണീർ അണീൻട്രത് എന്നയെന്ന വേലൈപിടിത്തതു എന്നയെന്ന
കൺമൂടി നിൻട്രത് എന്നയെന്ന കാവിയുടുത്തത് എന്നയെന്ന
വെണ്ണീർ അണീൻട്രത് എന്നയെന്ന വേലൈപിടിത്തതു എന്നയെന്ന
കൺമൂടി നിൻട്രത് എന്നയെന്ന കാവിയുടുത്തത് എന്നയെന്ന

വെണ്ണീർ അണീൻട്രത് എന്നയെന്നയെന്ന വേലൈപിടിത്തതു എന്നയെന്നയെന്ന
കൺമൂടി നിൻട്രത് എന്നയെന്നയെന്ന കാവിയുടുത്തത് എന്നയെന്നയെന്ന
വെണ്ണീർ അണീൻട്രത് എന്നയെന്നയെന്ന വേലൈപിടിത്തതു എന്നയെന്നയെന്ന
കൺമൂടി നിൻട്രത് എന്നയെന്നയെന്ന കാവിയുടുത്തത് എന്നയെന്നയെന്ന

വെണ്ണീർ അണീൻട്രതെന്ന... ആ...

വെണ്ണീർ അണീൻട്രത് എന്നയെന്ന വേലൈപിടിത്തതു എന്നയെന്ന
കൺമൂടി നിൻട്രത് എന്നയെന്ന കാവിയുടുത്തത് എന്നയെന്ന  

വെണ്ണീർ അണീൻട്രതെന്ന...

പൺറാറമാകി നിൻറീർ... )

 

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Thondaranju Kaliru

Additional Info