മായാനഗരം

മായാനഗരം ചായം പൂശിയ മണ്മയൂരങ്ങൾ
മാനം കാണാത്ത
മഴവില്ലുകളാണിവർക്ക്
മധുരങ്ങൾ, ഇവർക്ക്
ജീവിതമധുരങ്ങൾ

പൊന്നുകൾ പൂക്കും ചുണ്ടുകളാൽ
ശുഭപന്തുവരാളികൾ
മൂളി
നന്മകൾ യാഗത്തീയിലെരിഞ്ഞു
തിന്മകൾ
ഇണചേരുന്നൂ

നാവുകളില്ലാ നോവുകളാൽ
വെയിൽനാളം
തീയെരിയിപ്പൂ
ശാപശിലകളിൽ ഉദയാസ്തമയം
ശിശിരം സ്വപ്‌നം കാണും

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Mayaanagaram

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം