മേഘങ്ങളെ

മേഘങ്ങളെ പാടിയുറക്കാൻ
മാറിലെടുന്നു വാനം
വാരിയെടുത്തു
പാലൊളിപ്പൂന്തിങ്കൾ പട്ടു വിരിച്ചു
തരകം പൊൻ‌തിരി താഴ്‌ത്തി
നിറു‍ത്തി
ഇനിയുറങ്ങൂ...
ഇനിയുറങ്ങുമോ...

(മേഘങ്ങളെ...)

ചെറുമണിക്കാറ്റിന്റെയീണങ്ങളിൽ
തല
ചായ്‌ച്ചു പൂക്കളുറക്കമായി
മണിമുകിലുകളേ....
മണിമുകിലുകളേ
മിഴിയിണപൂട്ടി
ഇനിയുറങ്ങൂ... ഇനിയുറങ്ങൂ...
ഇനിയുറങ്ങൂ
നിങ്ങൾ...

(മേഘങ്ങളെ...)

ഉണരുമുഷസ്സിന്റെ
ശംഖനാദം
ചെവിയോർത്തുറങ്ങുന്നു മേദിനിയും
മിഴിയിതളുകളിൽ....

മിഴിയിതളുകളിൽ കദനമൊതുക്കി
ഇനിയുറങ്ങൂ പുലരിവരെ...
ഇനിയുറങ്ങൂ
നിങ്ങൾ...

(മേഘങ്ങളെ...)