കല്യാണം അഞ്ചര കല്യാണം

കല്യാണം അഞ്ചര കല്യാണം
കല്യാണം അഞ്ചര കല്യാണം
മൂർദ്ധാവിൽ ദൈവം നാരായതുമ്പാൽ
ഭൂതവും ഭാവിയും വരയുന്നുണ്ടേ ഹ ഹ
ആരാണെന്നാലും അധികാരി ആയാലും
ആർക്കുമാ കൈവര മാറ്റാൻ വയ്യ
കലഹിക്കും ഭ്രാന്തരായ് നരകിച്ചും ജീവിതം
പാഴ്പുല്ലിൽ തട്ടിയുടഞ്ഞൊരു തവിടു കുടംമാത്രം
എന്തിനിതെന്തിനിതെന്തിനിതെന്നുമൊരെന്തൊരു തൊന്തരവ്
അക്കളി എക്കളി ഇക്കളി തീക്കളി തകൃത തൊന്തരവ്
കല്യാണം അഞ്ചര കല്യാണം
കല്യാണം അഞ്ചര കല്യാണം

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Kalyanam anchara kalyanam

Additional Info

Year: 
1997