മനസ്സിനൊരായിരം കിളിവാതിൽ

Film/album: 
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
10
Average: 10 (1 vote)

മനസ്സിനൊരായിരം കിളിവാതിൽ (2)
അടച്ചാലുമോർമ്മതൻ
അടയ്‌ക്കാക്കുരുവികൾ
ചിലയ്ക്കുന്ന കിളിവാതിൽ, മണിവാതിൽ
മനസ്സിനൊരായിരം
കിളിവാതിൽ (2)

ചേമ്പിലക്കുമ്പിളിൽ
ചാഞ്ചക്കമാടുന്ന-
തെന്റെയുള്ളിലെ നീർമുത്ത് (ചേമ്പില)
ഉള്ളം കൈയ്യിലെ
ആമ്പൽപ്പൊയ്കയിൽ (2)
തുള്ളിക്കളിക്കണ മീനേത്........
മനസ്സിനൊരായിരം
കിളിവാതിൽ (2)

പൂക്കണിക്കൊന്നയിൽ ഊഞ്ഞാലാടുന്ന-
തെന്റെയുള്ളിലെ
പൂത്തുമ്പി (പൂക്കണി)
കുഞ്ഞോളത്തിലെ തൂവൽത്തോണിയിൽ
(2)
ഒന്നിച്ചിരിക്കണതാരാണ് (മനസ്സിനൊരായിരം)