കുടയോളം ഭൂമി

കുടയോളം ഭൂമി
കുടത്തോളം കുളിര്
കുളിരാംകുരുന്നിലെ ചൂട്
നുരയിടും പത പതയിടും നുര
തിരമാലപ്പെണ്ണിന്റെ ചേല്
(കുടയോളം...)

പൂമാനമുറ്റത്തെ പൂപ്പട കണ്ടേ
മൂവന്തിയോരത്തെ പന്തലു കണ്ടേ
അരികിൽ അമ്പിളിമൊട്ട്
മൊട്ടിൽ അഞ്ജനച്ചെപ്പ്
അരികിലൊരമ്പിളിമൊട്ട്...
മൊട്ടിലൊരഞ്ജനച്ചെപ്പ്...
മടിയിൽ കിലുകണ മുത്ത്...
മെയ്യിലുരുകണ മഞ്ഞ് മഞ്ഞ് മഞ്ഞ്
(കുടയോളം...)

താലത്തിൽ നീട്ടിയ ചന്ദനം തൊട്ടേ
താളത്തിൽ ചാലിച്ച മഞ്ഞളും തന്നേ
കരളിൽ നന്തുണിക്കൊട്ട്
കവിളിൽ കുങ്കുമക്കൂട്ട്
കരളിൽ നന്തുണിക്കൊട്ട്...
കവിളിൽ കുങ്കുമക്കൂട്ട്...
ഉള്ളിൽപ്പതയുന്ന തേന്....
മെയ്യിലുരുകണ മഞ്ഞ് മഞ്ഞ് മഞ്ഞ്
(കുടയോളം...)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
9.33333
Average: 9.3 (3 votes)
Kudayolam bhoomi

Additional Info